www.TVOro.com

Argaa dhageetti

Oromiyaa keessatti dargaggaggonnii yuunv.fi koollejjiwwaan addaa adda irraa ebbifamaan hojii dhabdummaadhaan dararamaa jiru.

 

Waggoottan shaanan darbanittii tarsimoo mootummaan wayyaanee baaseen barattonnii muraasni carraa barnoota ol’aanoo argatanis lakkoofsi baraattoota yuunvarsiitii fi koollejjii adda addaa irraa eebbifamanii daran dabalaa dhufuun yeroo ammaa oromiyaa keessa qofa barattoonnii kuma afurtamii saddeetii ol ta’an carraa hojii dhabuudhaan rakkinoota adda addatiif saaxilamaa akka jiran ragaaleen eeraniru.Dhimmii hoji dhabdummaa kun biyyattitti kan babal’atee yoo ta’uu kan naannoo oromiyaa keessatti mul’achaa jiruu garuu daraan cimaa fi abdii kan nama kutachiisu ta’ee kan mul’atuudha.haalumaa kanaan tarsimoofi poolisii mootummmaan wayyaanee biyyoota guddatanirraa ergifatee IMX ,DH.D.U.O,s naannoo oromiyaatti hojiirraa oolchuudhaan dargaggoota fi shammarran oromoo humna misoomaa ta’anii fi carraa biyyattii murtessuu danda’an hedduun waldaan gurmaa’anii tarsimoo IMX’n akka hojjatan labsii dabarsaa jira,Labsii kanaanis barattoonnii baay’een filannoo waan hin qabnee fi maatii harka qalleessan waan baraataniif dirqama jireenyaaf jechaa dhaagaa kobilistoonii bocuu fi karaa magaalaa qulqullessuu irratti gurmaa’anii hojjachaa jiru.Haalli kunis fedhii fi ejjannoo lammileen oromoo barnootaaf qaban fashaleessaa dhufuurra darbee dargaggoota hedduu rakkina xiinsammuu adda addatiif isaan saaxilaa akka jiru hubatameera.kanaanis barattoonni oromoo hedduun yeroo ammaa iddoo hin taanetti kufuun wantoota hin barbachisnee gara garaa dalaguun araada fi saamichaarratti bobba’anii argamu.hallii kunis dhiibbaa ummata oromoo kallattii gara garaatiin irrattii raawwatamuu daran cimsaa deemuun kayyoo wayyaneen “Dhallii ororomoo yoo baraatee biyyaa nu baasuu danda’a “jedhu sana gutumaa guututti kan mirkaneessuu ta’uu hubannaa.kunis abdii lammiin oromoo baratee rakkinaa oromiyaatiif qabsaa’uun dhiphinaafi gadadoo ummanni keenya yeroo ammaa keessummessa jiruu kanaaf fala kaa’uu danda’a jedhuu,cunqursa mootummaan wayyanee fi ergamtoonnii isaa Dh.d.u.o,yeroo ammaa raawwachaa jiran kanaan dadhabuu akkaa danda’uu guutuummaan ummata oromoo biyya keessaa fi biyyoota ala jiruu hubachuu akka qabu mirkanaa’eera.Qabatamaaniis caalmaan lammilee biyyattii godaansaa seeran alatiin iddoo adda addatti lubbuun isaanii darbaa jiruu barattoota oromoo ta’uu ragaleen biyya keessaa fi biyya alaa yeroo adda addattii ragaa bahaniruu.dhimmii ariifachiisaa fi sodachisaan hojiidhabdummaan wal qabate kun lammilee biyyattii barnootarra jiranis abdii kan kutachiise yoo ta’u,yunvarsiiti fi kollejjoota adda addaa keessattis barattoonnii ejjannoo akka qabatanii fi mootummaa abba irree kana fonqolchuuf humnaa fi beekumsa qabanitti fayyadamuuf tokkummaadhaan hojjachaa akka jiran ibsameera.rakkinni kun haaluma kanaan kan itti fufu yoo ta’e kutannoon dargaggoota oromiyaa fi tarkanfiin mootummaa wayyaneetiif qophaa’ee ifattii kan hojiirra oolu ta’uu eebbifamtoonnii yuunvarsiiti fi koollejjii adda adda irra bahanii oromiyaa keessattii dararamaa jiran akeekachisaniru.

 

Motummaan wayyaanee filannoo mana marii Aanolee fi magaalota ebla dhufu gaggeeffamuuf ummanni fedhii malee kaardii filannoo akka fudhatan taasisaa jira.

Akkataa seera filannoo biyyattitti filannoon mana marii Aanolee fi magalotaa bara kana guutuu biyyatti ebla keessa kan taasifamuu ta’uu ni beekama.Filannoo kanaanis paartileen adda addaa kan dorgoman yoo ta’u,partiin biyya bulcha jiruu wayyaaneen adda dureedhaan of dhaadhessaa jira.bu’urumaa kanaan haa mijeessitootnii filannoo ergama wayyanee bahuuf ,amajjii jalqabaa eegalee duula ummata galmeessuu itti fufanii jiru.duula kanaanis kabinnoonni wayyanee sadarkaa adda addaarra jiran badiyyaa fi magaalotaa biyyatti gara garaa keessa nanna’uun ummannii dirqamaan akka galmaa’uu taasisa jiru.kana malees ummanni sagalee isaa guutumaa guututtii dhaaba wayyaaneef akka laatuu fi dhabbilee siyaasaa biroo akka hin filanne doorsisaa jiru.ummanni biyyattiis dhiibbaa fi shiraa yeroo adda addaatti gama mootumma kanaatiin irra gahuu cimsee waan beekuuf irra caalaan ummata biyyattii galmaa’uuf heyyamaamaa ta’uu hin dandeenye.keessaayyuu filannoo dhaan wal qabatee rakkoo guddaan sagalee ummataa fashaleessuu,akkasumaas mirgii ummaannii paartii barbaadee filachuu mootummaa kana biratti waan hin baratamneef sirni dimookiraasii mootummichii hordofaa jiru soba ta’uu ummannii biyyattii kallattii adda addatiin ragaa bahaa tureera.bara kanas sochiiin jaleewwan wayyanee taasisa jiran kan isaan hin gammachiisnee ta’uu ummanni kardii filannoo buufata dhaqee fudhachuu dhiisuudhaan mirkaneessera.Ejjannoo ummanni mul’isaa jiru kana kan sodaatee mootummaan wayyanee,ummatichaa iddoo adda addattii seera gooxii,garee fi tokkoo shanee jedhamuun ijaruun ummannii ofumaa akka wal yakkuu taasisa jira.Gama kanaanis garee basaastotaa ijaaruun ololaa sobaa fi ilaalchaa sodaa ummannii akkaa qabaatuu taasifama jira.haata’u malee ummanni hanga amajjii dhumaattii kaardii filannoo kan hin fudhatiin yoo ta’uu boordiin filannoo biyyattii guyyootaa dabalataa kennuun ummannii mana manatti akka galmaa’u taasifameera.kanaanis midiyaan biyyattii raga kijibaa funaanuun balballoomsaa kan jiru ta’uu hubatameera.kanas ta’ee garuu ummatichii mootummaa sagalee ummataa mallaqaan bitaatu kanaaf sagalee isaa kennuuf tasuumaa kan itti hin yaadnee ta’uu akeekkachiisa jira.keessaayyuu dhiibbaan yeroo adda adddattii lammii biyyattirra gahaa jiru kun jiraattota biyyattii hedduu abdii kan kutachiise ta’uu haalli ummatichi yeroo ammaa irra jiru kan mir kaneessuu ta’uu hubanna.ummannii nageenya jaalatuufi misooma isaatiif tattafatu hedduun gaafiilee mirgaa fi dhimma jiraachuu waan dhiyeessaniif qofa yakkafi shiraan daraaramanii,hubannoo siyaasaa tokko malee maatii isaanirraa gara mana hidhaattii kan darbataman lakkoofsi isaanii heddummataa dhufeera.halli kunis lammileen biyyaattii hedduun godaansaa seeraan alaatii fi iddoo hin taanetti beela fi dhibeen akka dhumaniif sababa guddaa ta’eera. haaluma kanaan bara kanas filannoon wal qabatee haqummaa fi ifittummaan kan hin jirree ta’uu muudamtoonni wayyanee ofuma isaaniif raga bahaa jiru.kanas hubachuun kan danda’amuu dhadannoo jaleewwan dhaabichaa ummataa fi partilee filannoof dorgomanii tokko tokkoratti dhageessisa jiran akka ta’ee ragaan argannee ni mirkaneessa.haallii kunis sirnii mootumma wayyaanee sirnootaa mootummaa abbaa irree darbaniitiin kan wal fakkeessuu ta’uu miirkanaa’eera.

 

Walaloo Yaadannoo Jaarraa Abbaa Gadaa.

  • Sestibulum iacgulis sodales
  • Ornare venenatis diam stique
  • Posuere dgio vulputate hender
  • Donec leout sestibulm posuer
  • Sestibulum iacgulis sodales
  • Ornare ve nenatis stique soda
  • Posuere dgio leout vulputate
  • Donec leout posuer sestibulm